Talsu 2.vidusskola īstenotās programmas:

  • Pamatizglītības programma (21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511),

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611),
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011),
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011),
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011).

2020./2021.m.g. mācību programmas 10.klasē

2020./2021.m.g. 1.-9.kl. pamatizglītības programma

 .