Dažādi dokumenti


Talsu_2_vidusskola_nolikums.pdf

Kartība, kādā Talsu 2.vidusskolā uzturas nepiederošas personas - Kartiba_nepiederosas_personas.pdf

Kartība, kādā Talsu 2.vidusskolā uzturas nepiederošas personas no 20.03.2020. - Kartiba__kada_Talsu_2_vidusskola_uzturas_nepiederosas_personas_20_03_2020-1.pdf

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un informē izglītojamo vecākus, pašvaldību vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi - Kartiba.pdf

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība - Bernu_sudzibu_iesniegsanas_un_izskatisanas_kartiba20190524.pdf


 .