Talsu 2.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem - Talsu_2_vidusskolas_ieksejie_kartibas_noteikumi.pdf

Kartība, kādā Talsu 2.vidusskolā uzturas nepiederošas personas - Kartiba_nepiederosas_personas.pdf

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un informē izglītojamo vecākus, pašvaldību vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi - Kartiba.pdf

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība - Bernu_sudzibu_iesniegsanas_un_izskatisanas_kartiba20190524.pdf


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .